You are here

Slogistics - Phần mềm quản lý vận chuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN 3SSOFT

Hệ thống Quản lý Vận tải là phần mềm giúp các tổ chức và doanh nghiệp quản lý chuỗi cung ứng logistics một cách hiệu quả;

Giúp theo dõi và tổ chức vận chuyển vật liệu và sản phẩm.

Hệ thống Quản lý Vận tải cũng hỗ trợ quản lý hiệu quả các đơn vị vận chuyển, lựa chọn chế độ vận chuyển, kiểm soát hoá đơn vận chuyển, lập kế hoạch vận chuyển gửi đi và đến, thanh toán và xử lý yêu cầu bồi thường thiệt hại,...

Phân tích và báo cáo các số liệu kinh doanh, kiểm tra và thanh toán hóa đơn vận chuyển, lên lịch cuộc hẹn, quản lý khiếu nại, kiểm soát hàng trả lại,...

Một số ưu điểm và chức năng cơ bản của một hệ thống quản lý vận tải là tối ưu hóa tuyến vận chuyển và kế hoạch vận tải hàng, theo dõi vận chuyển, hướng dẫn định tuyến, quản lý triển khai và trao đổi thông tin cho người vận chuyển.