You are here

Bệnh viện Đa khoa Chân Mây - Huế

Bệnh viện Đa khoa Chân Mây được thành lập theo Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Bệnh viện Đa khoa Chân Mây chịu sự quản lý và lãnh đạo toàn diện của Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Khám chữa bệnh – Bộ Y tế.

I.Giới thiệu về đơn vị:

Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Chân Mây

Địa chỉ: Xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Email: bvcmay@thuathienhue.gov.vn

Website: bvcmay.thuathienhue.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 054.3684447     Fax:

II.Ban Giám đốc của bệnh viện:

BSCK II. Hoàng Văn Thám – Giám đốc,  Điện thoại: 0914173590

BSCK I. Ngô Văn Dũng – Phó Giám đốc, Điện thoại: 0985352635

BSCK I. Hồ Tân Việt – Phó Giám đốc,  Điện thoại: 0935701668

III.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-SYT ngày 07 tháng 1 năm 2014 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Bệnh viện Đa khoa Chân Mây)

1.Cấp cứu – Khám bệnh – Chữa bệnh:

-Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú.

-Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.

-Có trách nhiệm giải quyết hầu hết các bệnh tật trong tỉnh.

-Tổ chức khám giám định sức khỏe, khám giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa tỉnh hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

-Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi bệnh viện không đủ khả năng giải quyết.

2. Đào tạo cán bộ y tế:

- Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế ở bậc đại học, cao đẳng và trung học.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn.

3. Nghiên cứu khoa học về y học:

-Tổ chức hội nghị khoa học tại bệnh viện.

-Nghiên cứu triển khai dịch tể học cồng đồng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

-Kết hợp với bệnh viện tuyến trên và các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật của bệnh viện.

4.Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật:

-Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới thực hiện việc phát triển chuyên môn kỹ thuật.

-Kết hợp với bệnh viện tuyến dưới thực hiện các chương trình về chăm sóc sức khỏe nhân dân trong địa bàn tỉnh.

-Tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.

5.Phòng bệnh:

-    Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

6.Hợp tác quốc tế:

-    Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

7.Quản lý kinh tế y tế:

-    Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính. Từng bước thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ và thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ tài chính.

8.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở Y tế.