You are here

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Đài PT&TH Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn, được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 09/01/1997 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

I. Chức năng nhiệm vụ:

- Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên Trang thông tin điện tử của Đài PT&TH Bắc Kạn (sau đây gọi là Trang thông tin điện tử) bằng tiếng Việt, bằng các tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này.

- Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng Đài quốc gia.

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trực thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡn

Đài PT&TH Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn, được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 09/01/1997 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

I. Chức năng nhiệm vụ:

- Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên Trang thông tin điện tử của Đài PT&TH Bắc Kạn (sau đây gọi là Trang thông tin điện tử) bằng tiếng Việt, bằng các tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này.

- Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng Đài quốc gia.

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trực thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.g chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.