You are here

Đài Phát thanh và Truyền hình Lào Cai

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai được thành lập ngày 1/10/1991 cùng với việc tái thành lập tỉnh Lào Cai.

Vị trí: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai, chịu sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh về tổ chức, biên chế và công tác, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyện môn, nghiệp vụ, kỹ thuật Phát thanh – Truyền hình của hai Đài quốc gia.

Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Chức năng: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai có chức năng thông tin tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của tỉnh; góp phần giáo dục nâng cao dân trí, đời sống tinh thần của nhân dân.

Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai

Thông tin liên hệ:

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH LÀO CAI

Địa điểm trụ sở chính: Đường 30/4, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 02143.840.093;  Fax: 02143.825.304