You are here

Hội nông dân tỉnh Hưng Yên

Websitehttp://www.hoinongdanhungyen.org.vn

Đất và người Hưng Yên đã trường tồn trong lịch sử thật anh dũng và đẹp đẽ ngời sáng những bản anh hùng ca của lớp lớp các thế hệ nông dân đấu tranh oanh liệt với thiên nhiên và chống giặc ngoại xâm. Trong cuộc sống gian lao vất vả đã chung đúc nên phẩm chất cao quý của nông dân Hưng Yên cần cù sáng tạo trong lao động, chân thực- thật thà  trong lẽ sống, kiên cường- dũng cảm trong đấu tranh, giàu đức hy sinh vì quê hương đất nước. Từ xa xưa cho đến ngày nay, mọi nguồn lực đều nằm ở trong dân, mà nông dân là lực lượng to lớn nhất  làm ra lương thực, thực phẩm bảo đảm sự sống còn của toàn xã hội.

Chính nông thôn là nơi bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc và sắc thái địa phương. Những tinh hoa và truyền thống đó chỉ được phát huy, khi giai cấp nông dân liên minh chặt chẽ với giai cấp công nhân làm nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện mọi nhiệm vụ cách mạng, dưới ngọn cờ vinh quan của Đảng. Chỉ có đi theo Đảng cộng sản Việt Nam thì giai cấp nông dân mới được giải phóng và phát huy năng lực sáng tạo của mình để xây dựng - bảo vệ quê hương đất nước.

Ngày nay trước yêu cầu xây dựng nông thôn đổi mới, giai cấp nông dân Hưng Yên ra sức sản xuất trong các phong trào thi đua yêu nước, là lực lượng đông đảo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá vươn tới những mô hình làm ăn mới để làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất của quê hương xứ sở. Trong cuộc đấu tranh mới, giai cấp nông dân Hưng Yên quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ hướng tới tương lai, nhạy bén áp dụng những thành tựu của khoa học- công nghệ để xây dựng nông thôn đổi mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh.